ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. (14) 621-35-05 (w. 754)
 
logo_malopolska
narod_strategia_spojnosci
efrr
 
Dnia 6 grudnia 2007 r. ówczesny rektor Seminarium ks. bp Wiesław Lechowicz zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o umieszczenie projektu pn. "Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię" na liście indywidualnych projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Realizacja projektu ma na celu rozszerzenie istniejącej bazy dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie poprzez adaptację segmentu środkowego "starego budynku" szkoły na bibliotekę i czytelnię, co pozwoli na poprawę warunków i zwiększenie dostępu do bazy dydaktycznej, tym samym wpływając na podniesienie jakości i poziomu kształcenia.
 
Potrzeba realizacji projektu wynika z trudnych warunków lokalowych w jakich obecnie funkcjonuje biblioteka, co stanowi problem w odniesieniu do stale rosnącego stanu księgozbioru seminaryjnego (obecnie liczy 120.000 woluminów, w tym druki zwarte ok. 80.000 woluminów) i perspektywy udostępniania go coraz szerszym kręgom czytelników Tarnowa i okolic. Obecne warunki utrudniają odpowiednie korzystanie z biblioteki oraz narażają księgozbiór na niszczenie (biblioteka posiada unikatowy zbiór starodruków - 6.224 starodruki w 5.280 woluminach, w tym 154 inkunabuły w 127 woluminach oraz 23 rękopisy).
 
Czytelnia jest niedostosowana do potrzeb i ilości studentów (mała powierzchnia, stanowiska pracy nie posiadają komputerów, nie są również przystosowane do pracy z komputerami przenośnymi). Zbyt mała w stosunku do ilości posiadanych książek jest również powierzchnia magazynów, ponadto magazyny te nie posiadają zabezpieczenia przed wilgocią i są zagrzybione (analiza mikrobiologiczna wykazała obecność kilkunastu rodzajów grzybów, z których dwa mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego).
 
Wobec istniejącej sytuacji i planów powstania Akademii Tarnowskiej (w jej skład wchodziłby Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie oraz Wydziały Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie), której studenci również będą korzystać z księgozbioru Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, pojawia się konieczność wybudowania nowoczesnego kompleksu bibliotecznego, składającego się między innymi z czytelni, magazynów, miejsca na przechowywanie starodruków, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych. Rysuje się też potrzeba odpowiedniego wyposażenia tego kompleksu, między innymi o sprzęt komputerowy.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmowałby adaptację segmentu środkowego "starego budynku" szkoły na bibliotekę i czytelnię, adaptację poddasza segmentu środkowego i części nawy głównej budynku na czytelnię czasopism.
 
Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zostaliśmy wpisani na listę. Stanęliśmy do konkursu organizowanego przez Departament Funduszy Europejskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zaczęliśmy więc kompletować dokumenty potrzebne do wniosku o dofinansowanie. Złożony w listopadzie 2008 r. wniosek przeszedł pozytywnie etap preselekcji, ocenę formalną, potem w kolejności został oceniony pozytywnie na etapie oceny technicznej i merytorycznej, a w końcu - w październiku 2009 r. - został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego (tzw. ocena strategiczna).
 
Projekt pn. "Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię", którego celem bezpośrednim jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej na poziomie wyższym, w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schematu A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju i polega na wykonaniu prac remontowo-budowlanych części budynku Wyższego Seminarium Duchownego na potrzeby biblioteki wraz z czytelnią. Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 8 601 234,00 PLN, z czego 6 020 683 PLN pochodzi z w/w dotacji. Całość wydatków jest kosztem kwalifikowanym. Rzeczowa realizacja inwestycji odbywała się będzie w terminie 1 września 2009 - 31 lipca 2011. Biblioteka i czytelnia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny oraz infrastrukturę ICT.
 
podpisanie umowy 23.11.2009 r23 listopada 2009 r. została podpisana umowa, a 10 grudnia 2009 został ogłoszony przetarg nieograniczony na prowadzenie robót budowlanych.
 
Biblioteka przyszłości
N owa biblioteka ma się mieścić w środkowym skrzydle tzw. gmachu dydaktycznego. Lokalizacja jest korzystna - z dala od ruchu ulicznego, co zapewni ciszę, a pomieszczenia będą miały dobre oświetlenie naturalne. Remont obejmie m.in. wymianę stropów i przeróbkę budynku trzykondygnacyjnego na czterokondygnacyjny.
 
Oprócz magazynów i pomieszczeń przystosowanych do przechowywania starodruków będzie ogromna czytelnia, przewidziana na sto miejsc pracy, z dostępem do Internetu. W budynku pojawią się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - podjazdy i winda.
 
Tak naprawdę, planując dziś rozbudowę biblioteki, nie wiemy, czy w przyszłości będziemy zdobywać wiedzę, czytając książki, czy też zastąpią je e-booki i będziemy potrzebowali miejsca na ogromny serwer, aby udostępniać nasze zbiory w formie elektronicznej.
 
Dlatego w naszym projekcie przewidzieliśmy miejsce zarówno na pracownię digitalizacji zbiorów, jak i na serwerownię. Planujemy także objąć cały obiekt Internetem radiowym.
 
Troska o dziedzictwo
Niezależnie od rozwoju teleinformatycznego zbiory, jakimi dysponuje seminaryjna biblioteka, stanowią dziś wielkie i bezcenne kulturowo-religijne dziedzictwo narodowe. Naszym zadaniem jest zabezpieczyć je dla kolejnych pokoleń oraz godnie udostępniać tym, którzy chcą z nich korzystać. Przypuszczam także, iż nawet w erze e-booków ludzie będą potrzebowali spokoju i zacisza biblioteki, i że niejednokrotnie wybiorą kontakt z książką zamiast najbardziej nawet technicznie zaawansowanego monitora komputera.
 
 

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.