obraz kapl dolnaSeminarium Duchowne jest instytucją, która wychowuje i kształci przyszłych kapłanów. Jest to nie tylko konkretne miejsce, zespół budynków, wspólnota ludzi, ale przede wszystkim pewna przestrzeń duchowa, droga życia, środowisko wielorakiej formacji, jakiej podlegają kandydaci do kapłaństwa.

 

W pewnym sensie Seminarium jest kontynuacją wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, zasłuchanych w Jego słowo o Ojcu w niebie i oczekujących na dary Ducha, zanim zostaną posłani na cały świat z misją głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu.

 

Sześć lat pobytu w Seminarium Duchownym w Tarnowie to okres intensywnego przygotowywania się alumna do święceń kapłańskich i przyszłej pracy duszpasterskiej. Formacja powołanych do kapłaństwa jest procesem złożonym. Powinna ona obejmować całą osobę powołanego i uwzględniać wszystkie zadania, do których się przygotowuje w Seminarium.

 

Czytaj więcej...

 

Fundamentem i źródłem wszelkiej formacji kapłańskiej jest formacja ludzka. Aby przyszła posługa kapłańska była wiarygodna i skuteczna, alumni winni tak kształtować swoją osobowość, aby stali się dla innych pomostem, a nie przeszkodą w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Przyszły kapłan powinien bowiem umieć poznawać do głębi wnętrze człowieka, odkrywać jego trudności i problemy, prowadzić do dialogu, zdobywać zaufanie oraz nawiązywać współpracę.

 
Stąd przyszli kapłani powinni rozwijać w sobie zespół cech, bez których nie można kształtować dojrzałej osobowości. "Potrzebne jest więc wychowanie do umiłowania prawdy, do prawości i rzetelności, do szacunku wobec każdej osoby, do poczucia sprawiedliwości, do wierności danemu słowu, do prawdziwego współczucia, do konsekwentnego postępowania, a zwłaszcza do zrównoważonego sądu i zachowania" (Pastores dabo vobis 43).

 
Szczególnie ważna jest zdolność do utrzymywania więzi z innymi. Stąd przyszły kapłan winien być uprzejmy, gościnny, szczery w słowach i intencjach, roztropny i dyskretny, wielkoduszny i gotowy do służby, zdolny utrzymywać otwarte i braterskie kontakty z innymi, zawsze gotów zrozumieć, przebaczyć i pocieszyć (por. 1 Tm 3, 1-5; Tt 1, 7-9).

 

Czytaj więcej...

 

obraz_emausFormacja duchowa alumnów zmierza do pogłębienia jedności z Trójosobowym Bogiem i drugim człowiekiem w Kościele poprzez stopniowe odkrywanie w życiu wewnętrznym kandydatów do kapłaństwa piękna Bożego obrazu i podobieństwa. Dokonuje się to przez systematyczne rozważanie niezwykłego bogactwa słowa Bożego, które jest ustawicznie kierowane przez Chrystusa do szczególnie umiłowanych przez Niego uczniów. Alumni, w duchu miłości, odpowiadają na dar powołania, wypowiedziany w słowie Bożym, podejmując trud ascezy i przyjmując z otwartością serca różne formy modlitwy, która staje się źródłem ich duchowego rozwoju. Wszystko to dokonuje się w atmosferze milczenia i głębokiego skupienia, pozwalającej doświadczyć bliskości przychodzącego Chrystusa.

 
Doświadczenie to w sposób szczególny zaznacza się w celebrowanej Eucharystii, która stanowi pełnię doskonałej modlitwy, życia sakramentalnego i ponadczasowy wzór bezinteresownej służby bliźnim. Codziennie sprawowana Eucharystia, stanowiąca źródło i szczyt życia duchowego, jest najważniejszym wydarzeniem każdego dnia, gdyż wpływa w sposób zasadniczy na pozostałe przejawy życia wspólnotowego.

 

Czytaj więcej...

 
Kształtowanie człowieka na wzór Chrystusa dokonuje się także w procesie intelektualnego zgłębiania prawdy, który prowadzi do jej kontemplacji i zarazem ustawicznego odkrywania piękna człowieczeństwa. Formacja intelektualna jest istotnym elementem przygotowania do kapłaństwa, ponieważ poszukiwanie prawdy stanowi podstawę życia wiarą, tak w przypadku powołanych do kapłaństwa, jak i tych wszystkich, do których przyszli kapłani skierują zbawcze orędzie Boga. Intelektualny wysiłek alumnów wpisuje się głęboko w ich formację ludzką, duchową oraz duszpasterską i obejmuje zasadniczą część czasu spędzonego w Seminarium.

 
W adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jan Paweł II przypomina: "Studia, które zajmują niemałą część czasu kandydata do kapłaństwa, nie są bynajmniej zewnętrznym i drugorzędnym składnikiem jego wzrastania w wymiarze ludzkim, chrześcijańskim i duchowym oraz w powołaniu. W rzeczywistości bowiem poprzez studium, zwłaszcza teologii, przyszły kapłan wnika głęboko w Słowo Boże, wzrasta w życiu duchowym i przygotowuje się do wypełnienia posługi pasterskiej" (51).

 
Należy więc zauważyć, że formacja intelektualna nie jest czymś marginalnym w życiu przyszłego kapłana, ale zasadza się na bardzo gruntownych studiach wielu różnych dyscyplin naukowych, których znajomość jest wymogiem współczesności. Głoszenie bowiem Ewangelii w ramach zróżnicowanej kultury i podniesionych wymagań jej współczesnych odbiorców, wymaga jak najlepiej przygotowanych do tego zadania kapłanów. Decydujące znaczenie ma postawa świadectwa, gdyż intelektualne poznanie prawdy wymaga od jej głosicieli przede wszystkim egzystencjalnego zaangażowania się we wszystkie jej wymiary, co prowadzi do jej przyjęcia przez tych, do których jest kierowana.

 

Czytaj więcej...

 
Formacja duszpasterska stanowi zwieńczenie i cel seminaryjnej formacji. Cała bowiem seminaryjna formacja kandydatów do kapłaństwa ukierunkowana jest na ukształtowanie ich na obraz i podobieństwo Chrystusa - Dobrego Pasterza. Dlatego nadaje ona sens wszystkim działaniom podejmowanym tak ze strony alumnów, jak i księży przełożonych i profesorów Seminarium.

 
Formacja duszpasterska w Seminarium ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Alumni z pomocą księży przełożonych i profesorów obejmują refleksją posługę duszpasterską i jednocześnie wykorzystują owoce tej refleksji w konkretnym działaniu.

 

Czytaj więcej...

 

"Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady Chrystusa, głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły. A zadaniem ich następców jest nieustannie prowadzić to dzieło, aby nauka Boża się szerzyła i była wysławiana i aby Królestwo Boże na całym świecie głoszono i zakładano" (Ad gentes 1).

 

Z misji ewangelizacyjnej, której owocem jest nawrócenie, rodzi się wyznanie wiary nowych uczniów Jezusa Chrystusa. Z tak pojętej misji rodzą się również nowe wspólnoty chrześcijańskie. Aby jednak Boże plany misji do wszystkich narodów mogły zostać zrealizowane, potrzeba wciąż nowych misjonarzy, potrzeba osób gotowych w poczuciu odpowiedzialności za misje podjąć się głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają.
 
Misja, która jest posłaniem, wyrasta z natury Kościoła, z treści Ewangelii. Nie jest ona ani łaskawym ofiarowaniem tego, co nam zbywa, ani naszym ludzkim zatroskaniem o dusze. To Duch Święty przynagla nas do głoszenia wielkich dzieł Bożych, a zapał misyjny należy do wewnętrznej natury życia chrześcijańskiego. Jasna świadomość tego towarzyszyła Ojcu Świętemu Piusowi XII, kiedy w 1957 r. w encyklice Fidei donum zwrócił się do wszystkich biskupów Kościoła z prośbą o posyłanie księży diecezjalnych do pomocy młodym Kościołom w Afryce.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.