"Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady Chrystusa, głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły. A zadaniem ich następców jest nieustannie prowadzić to dzieło, aby nauka Boża się szerzyła i była wysławiana i aby Królestwo Boże na całym świecie głoszono i zakładano" (Ad gentes 1).

 

Z misji ewangelizacyjnej, której owocem jest nawrócenie, rodzi się wyznanie wiary nowych uczniów Jezusa Chrystusa. Z tak pojętej misji rodzą się również nowe wspólnoty chrześcijańskie. Aby jednak Boże plany misji do wszystkich narodów mogły zostać zrealizowane, potrzeba wciąż nowych misjonarzy, potrzeba osób gotowych w poczuciu odpowiedzialności za misje podjąć się głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają.
 
Misja, która jest posłaniem, wyrasta z natury Kościoła, z treści Ewangelii. Nie jest ona ani łaskawym ofiarowaniem tego, co nam zbywa, ani naszym ludzkim zatroskaniem o dusze. To Duch Święty przynagla nas do głoszenia wielkich dzieł Bożych, a zapał misyjny należy do wewnętrznej natury życia chrześcijańskiego. Jasna świadomość tego towarzyszyła Ojcu Świętemu Piusowi XII, kiedy w 1957 r. w encyklice Fidei donum zwrócił się do wszystkich biskupów Kościoła z prośbą o posyłanie księży diecezjalnych do pomocy młodym Kościołom w Afryce.

 

W przekazywaniu bowiem daru wiary uczestniczymy wszyscy w różnym stopniu i w różny sposób. Owocem tego daru jest misyjne dzieło Kościoła i misjonarze. Wspólnota modli się o powołania i przygotowuje kapłanów nie tylko dla siebie, kapłani natomiast winni pamiętać, że ich życie poświęcone jest również na służbę misjom. Odpowiedzią na to wezwanie Piusa XII był wyjazd w 1973 r. pierwszych księży fideidonistów z Diecezji Tarnowskiej na misje do Afryki. Kapłan diecezjalny jako misjonarz to zarówno owoc wiary, jak i dar całej diecezjalnej wspólnoty Kościoła. Posłany przez tę wspólnotę staje się na terenach misyjnych współpracownikiem innego biskupa, aby z kolei dar wiary przekazywać innym ludziom.

 

Prawda o misyjnej naturze Kościoła znalazła swoje odbicie w sercu diecezji, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie już od kilkudziesięciu lat działa Koło Misyjne Kleryków. Od r. 1923 istniała Księga członków Związku Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, kolejną założono w roku 1964. Koło Misyjne stanowiło solidne zaplecze modlitewne wspierające pracę misjonarzy, jak również prowadziło szeroką akcję zbierania i sortowania wysyłanych na misje leków, paczek z żywnością i artykułami przemysłowymi, przepisywania - wówczas na maszynie - listów i materiałów misyjnych. W 1970 r. Koło Misyjne zaczęło wydawać w maszynopisie biuletyn zatytułowany "Służba Chrystusowi przez misje". Z chwilą wyjazdu pierwszych księży Tarnowskich na misje działalność Koła Misyjnego (obecnie Ogniska Misyjnego) związana jest z troską zwłaszcza o kapłanów naszej diecezji.

 

W ramach formacji misyjnej klerycy wyjeżdżają na specjalne kursy formacyjne do Kozieńca koło Czchowa, zaś alumni kursu V przez dwa semestry uczestniczą w wykładach z teologii misji. Wielu spośród nich po przyjęciu diakonatu wyjeżdża z pomocą duszpasterską w okresie wakacji na Ukrainę, Białoruś oraz do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wymiar misyjny życia seminarzystów wyraża się ponadto przez udział w sympozjach misyjnych oraz misyjnych spotkaniach kleryckich podczas wakacji i czuwaniach misyjnych na Jasnej Górze z okazji wspomnienia liturgicznego św. Franciszka Ksawerego, organizowanych przez sekretariat Papieskiej Unii Misyjnej.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.