Apostolstwo_Modlitwy
Apostolstwo Modlitwy jest stowarzyszeniem Kościoła katolickiego, które łączy kult Serca Jezusa z duchowością eucharystyczną.
Od blisko 160 lat stowarzyszenie to gromadzi wiernych, którzy swą modlitwą i ofiarą wspierają dzieło misyjne Kościoła. AM otacza swą modlitwą szczególnie Ojca Świętego oraz wskazane przez niego dzieła apostolskie i współczesne problemy Kościoła i świata.

Zgodnie z wielopokoleniową tradycją do tego stowarzyszenia należą wszyscy alumni naszego seminarium.

Każdego roku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, najmłodsi klerycy wstępują w jego szeregi i tym zobowiązują się do codziennej „modlitwy ofiarowania”, powierzając Bogu swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego.

Ponadto w każdy pierwszy piątek miesiąca w czasie Eucharystii ofiarowujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy ludzkości oraz modlimy się przed Najświętszym Sakramentem oddając w nabożeństwie cześć Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
Na czele seminaryjnej wspólnoty Apostolstwa Modlitwy stoi Ojciec Duchowny wraz z prezesem. Podstawowym zadaniem osób odpowiedzialnych za działalność tej grupy jest comiesięczne przedstawianie seminaryjnej wspólnocie intencji ogólnej i misyjnej wyznaczonej przez Ojca Świętego. Czynią to w nadziei, że poszczególni jej członkowie podejmą je z żarliwością i z przekonaniem, że klerycka modlitwa, płynąca z serc otwartych na działanie Bożej łaski, ma szczególną moc wstawienniczą. Sami alumni też mają tę świadomość i dlatego starają się sumiennie wywiązywać ze zobowiązań płynących z przynależności do Apostolstwa modlitwy.

Więcej informacji na temat Apostolstwa Modlitwy można znaleźć na stronie: www.jezuici.pl/am/

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.