002 oplatek tpwsd 2014Żywotny nurt religijnej troski wiernych Diecezji Tarnowskiej o dobre przygotowanie kandydatów do kapłaństwa, wyrażanej w modlitwie i ofierze, sięga początków ubiegłego stulecia. Ostatnio w ten nurt wpisał się nowy sposób wspierania tego wielkiego, Bożego dzieła, jakim jest funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

W październiku 1996 r. ówczesny Biskup Tarnowski Józef Życiński powołał do istnienia stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Celem Towarzystwa, posiadającego osobowość kościelną i cywilno-prawną, jest troska o rozwój powołań kapłańskich. Jej przejawem jest współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

 

Swoje statutowe cele Towarzystwo realizuje między innymi przez pozyskiwanie nowych członków, modlitwę w intencji moderatorów i alumnów, troskę o nowe powołania do stanu duchownego, pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do funkcjonowania Seminarium, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dozwolonym stowarzyszeniom, organizowanie spotkań, a także przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

Kim są członkowie TP WSD w Tarnowie? Są to dawni, wypróbowani i oddani Przyjaciele naszego Seminarium, z tym, że działają w inny, bo zorganizowany sposób. Swą obecną działalnością przypominają grono tych osób, głównie niewiast, które jak opisuje św. Marek, szły "towarzysząc i usługując" Panu Jezusowi i Jego uczniom, czyli troszczyli się o pierwsze w dziejach Kościoła seminarium duchowne założone przez samego Jezusa (por. Mk 15, 40-41).


Nie wystarczało im tylko słuchać nauk Mistrza z Nazaretu. Chcieli dać z siebie coś więcej i to na sposób stały, a więc zorganizowany. Rozumieli, że formacji uczniów Chrystusa potrzebne jest stworzenie stałego zaplecza, duchowego i materialnego wsparcia. W swej autobiograficznej książce Dar i Tajemnica (Kraków 1996), Ojciec Święty nazywa świeckich, których Bóg postawił na drogach jego kapłańskiego życia, "szczególnym darem", za który nie przestaje dziękować Bożej Opatrzności. Każdy z nich ma bowiem swój niepowtarzalny udział w kapłaństwie Jana Pawła II. Są wśród nich prości robotnicy, rolnicy, ludzie kultury i sztuki, a także wielcy uczeni. Kontakty z nimi zaowocowały przyjaźniami, z których wiele trwa do dnia dzisiejszego.

 

002 oplatek tpwsd 2017

 
Wielkim darem Bożej Opatrzności także dla naszego Seminarium Duchownego są kręgi ludzi świeckich, świadomych swej współodpowiedzialności za formację przyszłych kapłanów, kształconych nie tylko dla potrzeb naszej diecezji, ale również dla całego Kościoła powszechnego, zwłaszcza dla krajów misyjnych.

Z radością witamy zawsze nowych członków w gronie Towarzystwa Przyjaciół naszego Seminarium, mieszkańców dużych miast i małych wiosek, ludzi wszystkich zawodów i stanów, kapłanów i siostry zakonne. Wszyscy oni są dla nas szczególnym darem i skarbem, wpisującym się zarazem w drogę do kapłaństwa aktualnych wychowanków Seminarium.

Na początku r. 200 liczba Przyjaciół WSD przekroczyła 1900 członków, zrzeszonych w 55 oddziałach na terenie diecezji oraz w kilku firmach. Powstał również krąg Przyjaciół WSD w Chicago. Nieocenione jest osobiste zaangażowanie Księży Proboszczów w powstawanie terenowych struktur Towarzystwa.

 
Pomoc duchową członkowie Towarzystwa świadczą indywidualnie i wspólnotowo. W wielu parafiach członkowie oddziału spotykają się systematycznie, np. w każdy pierwszy czwartek miesiąca na adoracji eucharystycznej w intencji powołanych i powołań, albo w środy z okazji nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Często spotkania modlitewne łączą ze spotkaniami towarzyskimi. Siłą duchową Towarzystwa jest także nieustanna modlitwa i ofiara, o której zapewniają nas siostry z 14 zgromadzeń zakonnych.

Zadziwiają dary składane przez siostry w formie nie tylko zwyczajnych codziennych pacierzy, różańców, umartwień, ale również postów o chlebie i wodzie, nocnych adoracji w kaplicy klasztornej, dyżurów i czuwań nocą przy chorych w szpitalach lub domach pomocy społecznej, ofiarowaniu osobistych cierpień fizycznych i duchowych, dolegliwości chorobowych wiadomych jedynie Bogu i dotyczącej siostrze. Dary duchowe składane przez siostry i innych członków Towarzystwa stanowią najcenniejszy, bo niezniszczalny wkład w wielkie dzieło formacji przyszłych kapłanów naszej diecezji.

 

002 oplatek tpwsd 2018

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i życzeniom naszych Przyjaciół został opracowany (przez alumnów) i wydany przez Biblos specjalny modlitewnik TP WSD pod wymownym tytułem Proście Pana żniwa (Tarnów 2000). Jest on zbiorem modlitw w intencji kleryków i kapłanów, a także o nowe powołania duchowne, do indywidualnego i wspólnotowego odmawiania. Ze środków finansowych Towarzystwa zostało ufundowane wyposażenie kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego w nowym Domu Alumna. Od pierwszego dnia pobytu alumnów w nowym gmachu, tj. od 27 września 2000 r., klerycy mogli zamieszkać "pod jednym dachem" z Chrystusem Eucharystycznym.

Kolejnymi "inwestycjami" Towarzystwa w Seminarium są: pokrycie kosztów urządzenia i wyposażenia sali misyjnej im. ks. Jana Czuby (poświęconej 26 X 2001 r.), kleryckiej czytelni czasopism oraz sali spotkań moderatorów Seminarium (2002 r.), sfinansowanie informatora na temat Seminarium pt. "Świat was potrzebuje" (Tarnów 2001) oraz modlitewnika alumna Duc in altum (Tarnów 2003); przeznaczono środki finansowe na prace początkowe związane z rozpoczęciem budowy nowej, dużej kaplicy seminaryjnej oraz na prace adaptacyjne nowych sal wykładowych w starym budynku seminaryjnym. W 2005 roku przeznaczono środki finansowe na rzecz wykonania witraży w nowej kaplicy seminaryjnej i pokrycia kosztów związanych z wykonaniem i zainstalowaniem centralnej rzeźby - "płonący krzew" oraz figur Matki Bożej i św. Jana w prezbiterium kaplicy seminaryjnej.

W ramach zacieśniania więzów przyjaźni z Seminarium, a także między członkami Towarzystwa z oddziałów terenowych, corocznie organizowany jest w budynku Seminarium tradycyjny opłatek TP WSD, który gromadzi delegatów z całej diecezji. Ponadto prowadzimy systematyczną korespondencję z naszymi Przyjaciółmi, gościmy ich w Seminarium i spotykamy się z nimi w parafiach.

W gmachu Seminarium odbyło się także Drugie Walne Zebranie TP WSD (27 października 2001 r.), które przyjęło sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz wyłoniło nowe władze Towarzystwa. Na ich czele jako Przewodniczący stanął ponownie ks. Prałat Adam Kokoszka.

Trzecie Walne Zebranie odbyło się 14 października 2006. Po przyjęciu sprawozdania z pięcioletniej działalności Towarzystwa wybrano nowy Zarząd Główny, na czele którego stanął ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

 
Z nadzieją oczekujemy na nowych członków towarzystwa z kolejnych parafii i zgromadzeń zakonnych. Powstanie oddziału inicjuje przynajmniej dziesięcioosobowa grupa, która w porozumieniu z księdzem proboszczem zwołuje zebranie organizacyjne.

Członkiem TP WSD zostaje się na podstawie złożonej deklaracji lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń i po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki. Deklaracje zostają w parafii, a listę członków z adresami należy przesłać na adres Zarządu Głównego Towarzystwa w Tarnowie. Członkowie otrzymują legitymacje oraz korzystają z owoców Mszy św. sprawowanej codziennie w seminaryjnej kaplicy z udziałem kleryków, za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców Seminarium.

 
"Kto przyjaciela znalazł, skarb znalazł" - czytamy w Księdze Mądrości Syracha. Bowiem wierny przyjaciel to potężna obrona. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty, ani równej wagi za jego wielką wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana (por. Syr 6, 14-16).

Istnienie i działalność Seminarium Duchownego w Tarnowie od dziesięcioleci jest żywym świadectwem wiary i pomnikiem ofiarności ludu Bożego Tarnowskiego Kościoła. W tej eklezjalnej wspólnocie modlitwy i wielkodusznej życzliwości wobec Tarnowskiego Seminarium - Towarzystwo pragnie jak najlepiej sprostać wyzwaniu, o jakim mówią cytowane słowa Mędrca Pańskiego.

 

003 oplatek tpwsd 2018

 

004 oplatek tpwsd 2018

 

005 oplatek tpwsd 2018

 

     
   Kronika fotograficzna         Strona główna TP WSD   
 

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.