Papież Benedykt XVI w swoim liście z okazji 225 rocznicy powstania diecezji tarnowskiej, skierowanym do Biskupa Tarnowskiego napisał: „Niezastąpioną rolę w życiu całej diecezji i poszczególnych parafii pełnią wierni świeccy, aktywnie uczestniczący w dziele ewangelizacji w ramach przynależności do ruchów i stowarzyszeń katolickich”.
 
W to dzieło ewangelizacji od 15 lat w wpisuje się Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, obchodzące w jubileuszowym roku 225-lecia diecezji swój jubileusz 15-lecia istnienia.
 
TP WSD w Tarnowie zostało powołane do istnienia 22 października 1996 r. przez ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Józefa Życińskiego. Jego istnienie i działalność potwierdził obecny Biskup Tarnowski Wiktor Skworc.

Towarzystwo służy Seminarium, które przygotowuje ofiarnych duszpasterzy, gotowych do pracy nie tylko dla Kościoła Tarnowskiego, ale także do podjęcia dzieła ewangelizacji w krajach misyjnych i w innych rejonach Europy i świata. Towarzystwo, realizując swoje cele statutowe, podejmuje troskę o rozwój powołań kapłańskich. Wyraża się ona w niesieniu pomocy duchowej i materialnej Seminarium Duchownemu w Tarnowie; w kształtowaniu kultury religijnej w swoim środowisku zgodnie z nauką Kościoła i w pozyskiwaniu nowych członków TP WSD. Obecnie po 15 latach istnienia Towarzystwo liczy ok. 2 tys., członków zrzeszonych w 58 parafialnych Oddziałach. Swoimi modlitwami w ramach Towarzystwa wspierają Seminarium także siostry zakonne z 14 zgromadzeń.
 
Jubileuszowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyło się 8 października 2011 r. w Wyższym Seminarium Duchownym. Rozpoczęło się o godz. 14.00 uroczystą Mszą św. w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem pasterza diecezji ks. biskupa Wiktora Skworca. Wzięli w niej udział księża moderatorzy seminarium wraz z księdzem rektorem Jackiem Nowakiem, księża opiekunowie parafialnych Oddziałów TP WSD, klerycy i przedstawiciele Oddziałów Towarzystwa.
 
We wstępie do Mszy św. przewodniczący Zarządu Głównego TP WSD w Tarnowie ks. dr Jerzy Jurkiewicz powitał wszystkich przybyłych i wyrażając wdzięczność Księdzu Biskupowi za obecność powiedział: „Jakże inaczej moglibyśmy dziękować aniżeli Eucharystią, czyli dziękczynną Ucztą Miłości, sprawowaną pod Twoim, Księże Biskupie Wiktorze, przewodnictwem; Eucharystią celebrowaną po raz pierwszy w seminaryjnej kaplicy wraz z całą wspólnotą Seminarium. To dla nas, Księże Biskupie, szczególna łaska i zaszczyt. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Seminarium pragnę Cię pozdrowić i wypowiedzieć szczere «Bóg zapłać» za obecność, dzięki której, rzec można, świętuje wraz z nami cały tarnowski Kościół; «Bóg zapłać» za każdy przejaw zainteresowania, wsparcia i życzliwości wobec Towarzystwa, za dar modlitwy w sercu diecezji, będącym źrenicą Twego pasterskiego oka”.
 
W swojej homilii ks. biskup Wiktor Skworc wyraził wdzięczność członkom Towarzystwa za ich zaangażowanie na rzecz tarnowskiego Seminarium i powołań kapłańskich: „Chcieliśmy powiedzieć wam, Bóg zapłać, cała seminaryjna wspólnota, w tym roku jubileuszu diecezji i 15-lecia działalności Towarzystwa. Tą Eucharystią ja dziękuję P. Bogu za was, za waszą działalność, za waszą modlitwę, za wasze zaangażowanie. Przybywacie do tego domu jako jego wierni przyjaciele, towarzyszący mu od 15 lat przez modlitwę, życzliwą pamięć i pomoc materialną. Ten dom i jego mieszkańcy jest obecny w waszych sercach a jego troski stają się waszymi troskami. Dlatego moi drodzy, szczególnie pod waszym adresem pragniemy odczytać podarowane nam dzisiaj Boże słowo, słowa Ewangelii: «Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je» (Łk 11,27-28). (…).
 
Drodzy bracia i siostry tworzący Towarzystwo Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego służąc Seminarium Duchownemu przyczyniacie się do tego, aby dobra nowina Jezusa Chrystusa mogła być nieustannie głoszona, aby nie brakło siewców Bożego słowa również w przyszłości. Bo seminarium to jest przede wszystkim przyszłość Kościoła. (…) Wiele pięknych dzieł, którymi możemy się cieszyć a także szczycić, może się rozwijać dlatego, że Seminarium ma wielu przyjaciół, wy do nich należycie. I tak was spostrzegamy, tak was dzisiaj gościmy, jako naszych najlepszych przyjaciół, bo wspieracie Seminarium duchowo i materialnie. (…) My dzisiaj we wspólnocie seminaryjnej dziękujemy za was, za ten szczególny dar, którym jesteście dla tego domu. (…)
 
Drodzy bracia i siostry tworzący Towarzystwo Przyjaciół naszego Seminarium, raz jeszcze pragnę dzisiaj wyrazić wdzięczność za trud wspierania powołanych, na ich drodze realizacji Bożego wezwania, oraz za tworzenie w swoich środowiskach w parafiach życzliwego klimatu, który sprzyja powołaniom, i Bóg zapłać wam za to, że także powołanym towarzyszycie. Wasza ewangeliczna postawa zatroskania o głosicieli Ewangelii jest bezcennym wkładem w misję powierzoną Kościołowi przez Chrystusa. Dzięki waszej otwartości, modlitwie, świadectwu życia oraz konkretnym działaniom Kościół Tarnowski ciągle może cieszyć się wieloma świętymi powołaniami, może się nimi także dzielić. (…) Moi drodzy służąc dziełu, jakim jest Seminarium, ta wyjątkowa szkoła uczniów Chrystusa stajecie się prawdziwie błogosławionymi, którzy umieją słuchać Bożego słowa, przyjmować je i aktywnie przyczyniać się do misji jego głoszenia”.
 
Na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup wręczył 27 medali „Dei Regno Servire” członkom Towarzystwa w uznaniu zasług w dziele budowania Królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej.
 
Jubileuszowe spotkanie Towarzystwa było także trzecim walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym po upływie pięcioletniej kadencji władz TP WSD. Po Eucharystii i krótkim spotkaniu przy kawie rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ks. dr Jerzy Jurkiewicz, przewodniczący Zarządu Głównego TP WSD w Tarnowie przedstawił sprawozdanie z ostatnich pięciu lat działalności Towarzystwa. Pani Władysława Szatko, skarbnik Towarzystwa przedstawiła sprawozdanie finansowe. Następnie rozpoczęły się wybory władz Towarzystwa na następną kadencję, którym przewodniczył wiceoficjał Sądu Diecezjalnego ks. prałat dr Edward Gabryel.
 
W skład Zarządu Głównego TP WSD weszli:
 
Z urzędu:
Biskup Tarnowski - ks. bp dr Andrzej Jeż
Ks. Rektor dr Jacek Nowak
 
Z wyboru:
Przewodniczący - ks. dr Jerzy Jurkiewicz
Wiceprzewodnicząca – Pani Maria Karaś
Sekretarz - ks. Andrzej Surowiec, WSD w Tarnowie
Skarbnik – Pan Władysława Szatko
Członek Zarządu - Władysław Bąk
 
Sąd Honorowy:
Ks. Infułat dr Władysław Kostrzewa
Ks. Czesław Górka
Pani Barbara Jarosławska
 
Komisja Rewizyjna:
Ks. Prałat Edward Gabryel
Ks. Prałat Stanisław Jurek
Ks. Prałat Alfred Kurek
 
Nowo wybrany przewodniczący podziękował w imieniu wybranego Zarządu Głównego za zaufanie i wybór. Kolacja w seminaryjnym refektarzu była ostatnim punktem jubileuszowego spotkania Towarzystwa. Uczestnicy wyrażali wdzięczność za Eucharystię w seminaryjnej kaplicy, w której uczestniczyli w tym miejscu po raz pierwszy. Byli wdzięczni za możliwość bezpośredniego kontaktu z pasterzem diecezji, moderatorami Seminarium i alumnami. Wyrażali radość, z przynależności do Towarzystwa, w którego wspólnocie mogą służyć dziełu ewangelizacji.

Ks. Jerzy Jurkiewicz

8 października 2011 r.

 

     
   Kronika fotograficzna         Strona główna TP WSD   
     

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.