STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

W TARNOWIE

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie" i określane jest w dalszej części statutu jako "Towarzystwo".

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.

2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Towarzystwo tworzy swe struktury i działa w oparciu o zasady określone w statucie i regulaminach opracowanych na jego podstawie (zob. Aneks I).

§ 4

Członkami Towarzystwa mogą być obywatele polscy, a także cudzoziemcy mieszkający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do realizacji swych zadań może zatrudnić także pracowników etatowych.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie: "Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie". Wewnątrz grafika "Dobrego Pasterza".

§ 7

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Tarnowie.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

 

§ 8

Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z Biskupem Diecezjalnym w Tarnowie.

§ 9

Celem Towarzystwa jest troska o rozwój powołań kapłańskich wyrażana przez współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez działania wspierające Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, a szczególnie przez:

1. zjednywanie członków Towarzystwa;

2. modlitwę w intencji moderatorów i alumnów oraz troskę o nowe powołania do stanu duchownego;

3. pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do funkcjonowania w/w instytucji kościelnej;

4. prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej w zakresie dozwolonym stowarzyszeniom;

5. organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, imprez itp.;

6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

  

§ 11

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby prawne działają w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 13

Zapisu członków zwyczajnych i wspierających dokonują Oddziały na podstawie złożonej deklaracji (zob. Aneks II), lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń prowadzonej przez Oddział oraz po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki rocznej.

§ 14

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach;

2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.

§ 15

Za wszystkich żywych i zmarłych członków Towarzystwa odprawiana jest codziennie Msza święta.

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania niniejszego statutu oraz niesienia zadeklarowanej pomocy.

§ 17

Członkowstwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego;

2. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;

3. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa;

4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd Główny,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Honorowy.

2. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Honorowego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa, ono wybiera członków Zarządu Głównego oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

2. Walne Zebrania mogą być: zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Kompetencje Walnego Zebrania:

1. wytyczenie głównych kierunków działalności Towarzystwa;

2. wybór władz;

3. zmiana statutu Towarzystwa;

4. udzielenie absolutorium ustępującym władzom;

5. nadanie godności Członka Honorowego;

6. zatwierdzenie regulaminów władz Towarzystwa;

7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przekazania majątku.

§ 21

Zarząd Główny jest stałą, najwyższą władzą Towarzystwa w okresach między Walnymi Zebraniami.

W jego skład wchodzą:

1. Biskup Diecezjalny, względnie jego Delegat;

2. rektor Wyższego Seminarium Duchownego;

3. pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.

§ 22

1. Zarząd Główny wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd Główny Towarzystwa reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Zarządu.

§ 23

Kompetencje Zarządu Głównego:

1. kierowanie pracą Towarzystwa między Walnymi Zebraniami;

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3. działanie w imieniu Towarzystwa i reprezentowanie go na zewnątrz;

4. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

5. wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka;

6. zwoływanie Walnego Zebrania: zwyczajnego, w okresach statutowych, i nadzwyczajnego, jeżeli takie okoliczności zaistnieją.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Spośród nich wybierany jest przewodniczący.

2. Do kompetencji Komisji należy:

1. kontrola przynajmniej raz w roku działalności finansowej Towarzystwa;

2. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 25

Sąd Honorowy składa się z trzech osób. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego. Do zadań Sądu należy rozpatrywanie sporów zaistniałych wewnątrz Towarzystwa.

Rozdział V

Struktura Towarzystwa

§ 26

1. Towarzystwo posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

1. Zarząd Główny,

2. Oddziały.

2. Powstanie Oddziału inicjuje 10 osobowa grupa członków, zwołująca zebranie organizacyjne w porozumieniu z Zarządem Głównym.

§ 27

Oddziały realizują cele Towarzystwa na terenie swojego działania w ścisłej łączności z Zarządem Głównym; nie posiadają osobowości prawnej.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 28

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, z ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej.

§ 30

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: przewodniczący oraz jeden z członków Zarządu Głównego upoważniony przez ten Zarząd.

§ 31

Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa nie może być przeznaczony do podziału między członków, służy, bowiem, realizacji celów statutowych.

§ 32

W razie likwidacji Towarzystwa majątek przechodzi na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

Zmiana statutu a także rozwiązanie albo zawieszenie działalności przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 34

Likwidację Towarzystwa przeprowadza Zarząd Główny.

Tarnów, 15 sierpnia 1996 r.

ANEKS I

INSTRUKCJA TWORZENIA ODDZIAŁU TP WSD

  

1. W parafiach tworzymy Oddziały Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

2. Powstanie Oddziału inicjuje grupa przynajmniej 10 osobowa, która zwołuje zebranie organizacyjne pod przewodnictwem Księdza Opiekuna.

3. Członkiem zostaje się na podstawie złożonej deklaracji lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń oraz po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki. Deklaracje zostają w parafii.

4. Członkowie wybierają zarząd Oddziału w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

5. Listę członków należy odesłać do Zarządu Głównego w Tarnowie na adres:

Zarząd Główny

Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6

33-100 Tarnów

6. Lista członków winna zawierać: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, wysokość zadeklarowanej składki. Należy również na niej podać Duszpasterza będącego Opiekunem Oddziału parafialnego.

7. Wszyscy członkowie otrzymają legitymacje członkowskie.

8. Zebrane składki nie odwozimy do Seminarium, lecz wpłacamy bezpośrednio na Konto Towarzystwa, albo pocztą albo osobiście w Banku (ul. Mickiewicza 2), zaznaczając, z jakiego oddziału pochodzi wpłata. Wpłaty bankowe są zwolnione z opłat!

Konto: BGK Oddział w Krakowie Filia w Tarnowie

48 1130 1150 0700 0000 0002 6340

9. Należy zadbać o formację duchową członków. Zachęcić do regularnych spotkań (np. w pierwszą niedzielę miesiąca), połączonych z różnymi formami modlitwy w intencji Seminarium. Będziemy dostarczać materiały formacyjne i informacyjne z życia Seminarium.

10. Będziemy utrzymywać kontakt nie tylko korespondencyjny z członkami Towarzystwa. Członków będziemy zapraszać także na spotkania do Seminarium.

11. Będziemy wdzięczni Czcigodnym Księżom za wszelkie sugestie dotyczące działalności naszego Towarzystwa.

12. Deklaracje można kserować we własnym zakresie albo zwrócić się do nas o przesłanie na adres parafii.

Niech Pan będzie nagrodą za wszelki trud!

Tarnów, 30 października 2006 r.

Dokument PDF pdf icon

ANEKS II

DEKLARACJA

  

Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Imię i nazwisko ....................

Data i miejsce urodzenia ....................

Adres .....................................................................

Parafia .....................................................................

Obywatelstwo ....................

Wysokość deklarowanej składki rocznej ....................

Wpłata .................... (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)

Data ....................

Podpis ....................

Adres:

Towarzystwo Przyjaciół

Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów

tel. (14) 621 35 05, fax (14) 622 47 27

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto: BGK w Krakowie Oddział w Tarnowie

48 1130 1150 0700 0000 0002 6340

Dokument PDF pdf icon

     
   Kronika fotograficzna         Strona główna TP WSD   
 

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.